sửa chữa ổ cứng

Các lỗi vật lý thường gặp với ổ cứng

Các lỗi vật lý thường gặp với ổ cứng

100% dữ liệu chắc chắn phục hồi được? Dữ liệu trong nhiều trường hợp hoàn toàn có thể khôi phục lại, tuy nhiên cũng có một số trường hợp tất cả mọi máy móc và kỹ thuật phải bó tay

Dịch vụ phục hồi ổ cứng phân vùng chất lượng cao

Dịch vụ phục hồi ổ cứng phân vùng chất lượng cao

Phục hồi phân vùng thường là bước thứ hai của toàn bộ quá trình. Bởi vì ngoài một số công cụ trực tiếp đọc / ghi ổ đĩa cứng, hầu hết công cụ phẩn mềm chay theo hệ điều hành,