các tổ hợp phím hay

Những tổ hợp phím tắt hay

Những tổ hợp phím tắt hay

Windows + L     Đưa laptop về chế độ Switch User Windows + E     Mở nhanh Quick access, xem tập tin & thư mục mở gần nhất Windows + F     Mở hộp tìm kiếm Windows + R