các công cụ phục hồi dữ liệu

Công cụ khôi phục dữ liệu Pandora Recovery

Công cụ khôi phục dữ liệu Pandora Recovery

Lưu ý: Tập tin hoặc thư mục phải được khôi phục và lưu ở phân vùng khác với phân vùng nơi mà tập tin hoặc thư mục bị xóa. Chương trình hoạt động tốt nhất trên phân vùng NTFS với