bảo trì hệ thống máy chủ

Dịch vụ thiết kế hệ thống lưu trữ, sao lưu

Dịch vụ thiết kế hệ thống lưu trữ, sao lưu

Khảo sát hệ thống lưu trữ, sao lưu hiện tại của khách hàng Thu thập các yêu cầu của khách hàng Thiết kế hệ thống, bao gồm: Sơ đồ logic, mô tả luồng dữ liệu Sơ đồ vật lý Quy